Betony

Analýza betonu (nazývaná také měření Spacing faktoru) určuje množství vzduchových pórů ve vzorcích betonu, což je měřítkem jeho mrazuvzdornosti. Softwarová aplikace NIS-Elements umožňuje provádět toto měření spolehlivě a efektivně. V kombinaci s motorizovaným skenovacím stolkem je systém plně automatizovaný, což měření také výrazně zrychluje.

Implementovaná metoda striktně respektuje Evropskou normu EN 480-11:2006 E. Pomocí traversní metody se měří množství vzduchu v mikropórech na připravených betonových vzorcích. Výsledkem analýzy je:

  • Histogram distribuce velikosti pórů

  • Celková délka travers

  • Celkový obsah vzduchu

  • Celkový počet měřených travers

  • Specifický obsah vzduchu

  • Stanovení Spacing faktoru (pórovitosti) betonu

Podrobnosti pracovního postupu

Vzorky

Metoda vyžaduje 2 vzorky o velikosti min. 150 x 100 mm s co nejrovnějším povrchem.

Příprava vzorků

Vzduchové póry jsou vyplněny bílou (zinkovou) pastou, zatímco zbytek materiálu je natřen tmavě - obvykle inkoustem - pro dosažení co nejvyššího kontrastu.

Klíčem k úspěšné analýze vzduchových pórů je správná příprava vzorku. Natírání, sušení a odstraňování přebytečného inkoustu a pasty má jediný cíl - dosáhnout ideálního zobrazení bílých kruhů s ostrými hranicemi na tmavém pozadí v celé ploše vzorku. To vyžaduje velké zkušenosti s přípravou vzorků, kvalitní brusku na beton, lešticí stroj a správnou sušičku.

Výpočet

Vzduchové póry jsou prostorové (3D) objekty, takže měření je založeno na stereologických výpočtech, kde vstupními údaji jsou délky průsečíků kruhů vzduchových pórů (bublin) se sadou rovnoběžných čar o celkové délce 2400 mm (přesná geometrie je popsána v normě).

Požadavky na kameru

I když je obecně preferována kamera barevná, někteří technici považují černobílou kameru za vhodnější. Samotná norma žádný konkrétní typ kamery nevyžaduje.

Hardwarové vybavení

Norma EN zmiňuje pro analýzu lidským okem zvětšení 100x (10x objektiv + 10x okulár) a stereomikroskop. Z metrologického hlediska je však podstatně lepší jakýkoli mikroskop nebo makrooptika s optickou osou kolmou na povrch vzorku. Lze použít jak mikroskop z řady Nikon LV, tak stereomikroskop.

Požadovaná celková délka traverz v kombinaci se 100-násobným zvětšením (10x objektiv) vede ke stovkám měřicích polí. Proto je pro pohodlnou analýzu zásadní mít motorizovaný stolek XY a motorizované automatické ostření.

Poznámka

V softwaru můžete sice zvolit i použití manuálního stolku XY, ale z uvedených důvodů to nedoporučujeme.

Rychlost

Čas potřebný k dokončení jedné analýzy je zhruba 40 minut (20 min./vzorek). Hlavním faktorem ovlivňujícím rychlost je plochost vzorku - čím plošší, tím méně času trvá automatické ostření.

Některé laboratoře provádějí srovnávací měření za použití různých zvětšení. Pokud výsledky korelují, považuje se to menší zvětšení za dostatečné. To urychluje analýzu, protože je třeba skenovat méně polí a automatické ostření je rychlejší díky větší hloubce ostrosti. Je jen důležité dodržet délku traverz 2400 mm.

Ačkoli dobře připravený vysoce kontrastní vzorek umožňuje snadnou detekci vzduchových pórů, mazání průsečíků s bílými oblastmi, které nejsou vzduchovými póry, může někdy způsobit nežádoucí zdržení.